Learn Thai Podcast


Thai Alphabet: Low Class Consonants

Letter Audio Thai Name Transliteration English Name Class Initial Final
คอ ควาย khaw khwaai buffalo Low kh k
ฅอ ฅน khaw khon person Low kh k
ฆอ ระฆัง khaw rá-khang bell Low kh k
งอ งู ngaw nguu snake Low ng ng
ชอ ช้าง chaw cháang elephant Low ch t
ซอ โซ่ saw sô chain Low s t
ฌอ เฌอ chaw cher bush Low ch -
ญอ หญิง yaw yĭng woman Low y n
ฑอ มณโฑ thaw mon-tho dancer Low th t
ฒอ ผู้เฒ่า thaw phûu-thâo old person Low th t
ณอ เณร naw nen novice monk Low n n
ทอ ทหาร thaw thá-hăan soldier Low th t
ธอ ธง thaw thong flag Low th t
นอ หนู naw nŭu mouse Low n n
พอ พาน phaw phaan tray Low ph p
ฟอ ฟัน faw fan teeth Low f p
ภอ สำเภา phaw săm-phao sailboat Low ph p
มอ ม้า maw máa horse Low m m
ยอ ยักษ์ yaw yák giant Low y -
รอ เรือ raw reua boat Low r n
ลอ ลิง law ling monkey Low l n
วอ แหวน waw wăen ring Low w -
ฬอ จุฬา law jù-laa kite Low l n
ฮอ นกฮูก haw nók hûuk owl Low h -

Thai Alphabet: Mid Class Consonants

Letter Audio Thai Name Transliteration English Name Class Initial Final
กอ ไก่ kaw kài chicken Mid k k
จอ จาน jaw jaan plate Mid j t
ฎอ ชฎา daw chá-daa headdress Mid d t
ฏอ ปฏัก taw pà-tàk goad Mid t t
ดอ เด็ก daw dèk child Mid d t
ตอ เต่า taw tào turtle Mid t t
บอ ใบไม้ baw bai-máai leaf Mid b p
ปอ ปลา paw plaa fish Mid p p
ออ อ่าง aw àang basin Mid - -

Thai Alphabet: High Class Consonants

Letter Audio Thai Name Transliteration English Name Class Initial Final
ขอ ไข่ khăw khài egg High kh k
ฃอ ฃวด khăw khùat bottle High kh k
ฉอ ฉิ่ง chăw chìng cymbals High ch -
ฐอ ฐาน thăw thăan base High th t
ถอ ถุง thăw thŭng sack High th t
ผอ ผึ้ง phăw phûeng bee High ph -
ฝอ ฝา făw făa lid High f -
ศอ ศาลา săw săa-laa pavilion High s t
ษอ ฤษี săw reu-sĭi hermit High s t
สอ เสือ săw sĕua tiger High s t
หอ หีบ hăw hìip chest High h -